Algemene voorwaarden

DEELNAMEVOORWAARDEN:

 1. Algemeen
 2. Aanmelden voor deelname
 3. Afmelden voor deelnamen of wijzigingen
 4. Uw stand
 5. Inrichten en opruimen van uw stand
 6. Kwaliteit van kunstwerken
 7. Verkoop van geëxposeerde werken
 8. Vermelding van namen van deelnemers en publicatie van afbeeldingen van werken
 9. Verzekering
 10. Kosten
 11. Overige bepalingen

Algemeen

1a Art-4you biedt kunstenaars een platform om kunstwerken aan een groot publiek te tonen, contacten te leggen met geïnteresseerden te leggen en het werk tijdens en na de expositie te verkopen.

1b De kosten van algemene zaken, o.a zaalhuur, schoonmaak, verwarming, het opstellen van de stands, promotie, management en beheer, informatievoorziening voor bezoekers, etc., worden gedragen door de organisatie.

1c Kunstenaars die willen deelnemen en zich hebben aangemeld (hierna “deelnemers”), accepteren deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

Aanmelden voor deelname

2a Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op de website, geldige alternatieven zullen desgewenst door de organisatie worden aangeboden.

2b Een ballotagecommissie beoordeelt elke aanmelding. De beoordeling kan tot acceptatie of afwijzing van de deelname leiden.

2c Binnen 10 werkdagen na aanmelding ontvangt u bericht aangaande uw aanmelding, evenals over acceptatie of afwijzing

2d Deelnemers krijgen bij een bevestiging van deelname verdere informatie over de details van deelname.

2e Indien een aanmelding niet leidt tot acceptatie en derhalve niet kan worden omgezet in een bevestiging van deelname, zijn geen kosten verschuldigd aan de organisatie.

Afmelden voor deelname en wijzigen van deelname

3a Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail gebeuren. Afmelding wordt in de regel binnen vijf dagen bevestigd.

3b Bij afmelding binnen vijf werkdagen na aanmelding zijn er geen kosten verschuldigd

3c Bij afmelding tussen 5 werkdagen na aanmelding en 6 weken voor de eerste dag van de expositie is 35 % van de totale deelnamekosten verschuldigd.

3d Bij afmelding binnen zes weken voor aanvang van de expositie zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3e Wanneer een deelnemer, zonder zich af te melden, niet exposeert, ongeacht de reden, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Uw stand

4a Art-4You maakt naar eigen inzicht een vloerplan/indeling van de expositieruimte waarbij rekening gehouden wordt met een zo gunstig mogelijke  ruimte en lichtval voor alle exposanten

4b Deelnemers kunnen tijdens de expositie in, en in de directe omgeving van hun stand bezoekers te woord staan.

4c Deelnemers mogen folders, ansichtkaarten en/of visitekaartjes aan bezoekers afgeven.

4d Folders, presentatieboeken, visitekaartjes etc. mogen op een tafel  bij de geëxposeerde werken neergelegd worden. Slechts 1 tafel per deelnemer is toegestaan. Deze tafel moet gehuurd worden via de organisatie. Eigen tafels mogen niet gebruikt worden.

4e Per stand is maximaal 1 stoel toegestaan, deze krijgt u van de organisatie. Eigen stoelen mogen niet worden gebruikt.

4f Schade, door de deelnemer veroorzaakt, bijvoorbeeld aan expositiewanden en/of gehuurde materialen, zal door de organisatie op de betreffende kunstenaar verhaald worden.

Inrichten en opruimen van uw stand

5a Het inrichten van uw stand dient te geschieden daags voor aanvang van de expositie tussen 10.00 en 18.00 uur. Inrichten buiten de aangegeven uren is alleen mogelijk na overleg met de organisatie. Afwijken van de dag van inrichting is niet mogelijk.

5b De organisatie heeft het recht om het exposeren van kunstwerken (bv vanwege bepaalde strekking) te weigeren.

5c Het opruimen van uw stand dient te geschieden op de laatste dag van de expositie na sluitingstijd. Opruimen tijdens openingstijd is niet toegestaan. Opruimen daags na de expositie is na overleg met de organisatie mogelijk. De organisatie zal hiervoor een tijdsblok vaststellen. De kosten hieraan verbonden bedraagt €.50,= (excl BTW)

5d Bij het niet tijdig opruimen van uw stand, zal de organisatie hiervoor zorg dragen. De kosten hieraan verbonden, evenals de kosten voor opslag, zijn voor rekening van de kunstenaar. Kosten voor het opruimen van een stand bedraagt €.35,= (excl BTW),  opslagkosten bedraagt €.5,=  per kunstwerk per etmaal. Werken worden tot maximaal een maand na afloop van een expositie bewaard. Indien werken daarna nog niet zijn opgehaald worden ze eigendom van de organisatie.

5e Bij het inrichten en opruimen van de stand mag de deelnemer zich laten assisteren.

5f Werken mogen niet boven elkaar worden gehangen en/of gezet en worden naast elkaar gehangen met een minimale tussenruimte van 10 cm. Dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling. In elk geval wordt tweedimensionaal werk alleen hangend gepresenteerd.

5g Werken en een eventuele stoelen/of tafel moeten te allen tijden binnen de afmetingen van de stand geplaatst en/of gehangen worden.

5h Posters met naams- of websiteaanduiding mogen niet groter zijn dan 30 x 10 cm. Maximaal 1 poster is toestaan.

5i Er mag onder geen enkel beding geboord, geschroefd, etc. worden in de muren van uw expositieplek.

Kwaliteit van kunstwerken

6a De deelnemer kan grotendeels zelf bepalen welke werken voor expositie en verkoop worden ingebracht, er gelden geen beperkingen ten aanzien van stijl, gebruikte materiaal en ouderdom. Wel dient het geëxposeerde werk van hetzelfde dan wel hoger niveau dan het geballoteerde werk te zijn.

6b De te exposeren werken moeten droog (verf, lijm, etc.) zijn en in de werken mogen geen scherpe voorwerpen, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen verwerkt zijn.

6c De te exposeren werken moeten volledig tentoonstelling klaar zijn. Dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem of, in het geval van een sculptuur, direct plaatsbaar.

6d Formaten van de kunstwerken mogen maximaal 200 x 200 cm zijn en moeten binnen de breedte en diepte van de gehuurde expositieplek passen.

Verkoop van geëxposeerde werken

7a De geëxposeerde werken mogen ter plekke worden verkocht

7b De deelnemer bepaalt zelf de verkoopprijs. Deze prijs is inclusief BTW en dient op  een door de organisatie te verstrekken prijskaartje bij het kunstwerk te worden gehangen.

7c Bij verkoop is een commissie van 15 % aan de organisatie verschuldigd (de prijs zoals vermeld op het prijskaartje is hierbij bindend)

7d Als een geëxposeerde werk is verkocht, dient te kenbaar gemaakt te worden middels een kaartje “VERKOCHT” bij het desbetreffende kunstwerk.

7e Als de organisatie een verkoop realiseert, bij afwezigheid van de betreffende deelnemer, wordt €.35,= (excl BTW) aan kosten in rekening gebracht.

Vermeldingen van namen van deelnemers en publicatie van afbeeldingen van werken

8a De organisatie zal de namen van deelnemers  op de door haar gewenste wijze plaatsen en vermelden. Hieronder vallen onder andere een vermelding op de website van Art-4you, in de brochures en op de plattegrond.

8b Als er kosten zijn verbonden aan vermeldingen, worden deze expliciet aan de betreffende deelnemers bekend gemaakt, waarop de deelnemers de vrijheid hebben hier wel of niet toestemming voor te geven.

8c De namen van de deelnemers zullen ten minste  de brochure, op de plattegrond en op de website worden vermeld. Deze vermeldingen zijn inbegrepen in de inschrijfkosten/standhuur.

8d Deelnemers verlenen de organisatie het recht om foto’s van werken zonder enige vergoeding te gebruiken voor publicatiedoeleinden.

Verzekering

9a Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of diefstal van geëxposeerde werken.

9b De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke eigendommen (anders dan geëxposeerde werken) van de deelnemer.

Kosten

10a Voor deelname aan exposities van Art-4you zijn kosten verbonden. Deze zijn vermeld op het aanmeldingsformulier.

10b  Nadat een aanmelding voor deelname is geaccepteerd ontvangt de deelnemer een  nota. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

10c  Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, heeft de organisatie het recht de incasso, na tenminste een herinnering te hebben gestuurd, uit handen te geven. Incassokosten zijn dan voor rekening van de deelnemer.

10d Deelnemer is een borg van €.50,= (excl BTW) verschuldigd voor het gebruik van gehuurde materialen. De borg moet op de dag van inrichting van de stand contant worden voldaan. Bij teruggave van alle gehuurde onbeschadigde materialen van afloop van de expositie, zal de borg contant worden teruggegeven.

Overige voorwaarden

11a De organisatie en de door haar ingeschakelde derden zij niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de opzet, verzorging en uitvoering van Art-4you exposities.

11b Ondanks de zorg die de organisatie aan de beheer van haar website en de opzet, verzorging en uitvoering van Art-4you exposities besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in het door de organisatie openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisatie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisatie inhouden.

11c De organisatie behoudt zich het recht voor om een expositie, zonder voorafgaande kennisgeving, af te gelasten of uit te stellen, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens de deelnemers of derden. Bij afgelasting worden alle betaalde kosten binnen 14 dagen, onder aftrek van 10 % kosten, terugbetaald.

11d De organisatie behoudt zich het recht voor om een deelnemer van deelname uit te sluiten als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt  met deze deelnamevoorwaarden, of naar het oordeel van de organisatie op ernstige wijze aanstootgevend is met gedrag, met de te exposeren werken of anderszins. Ook wanneer er wordt gehandeld in strijd met de geest van de deelnamevoorwaarden, kan uitsluiting van deelname volgen.

11e De in deze deelnamevoorwaarde vastgelegde bepalingen kunnen op elk moment, zonder nadere aankondiging, aangepast worden. De voor de aanpassing gemaakte afspraken blijven van kracht bij de relatie met de deelnemers die voor de datum van aanpassing zijn geaccepteerd voor deelname.

11f  In onvoorziene gevallen zal door de organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In geval van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de organisatie bepalend.

11g  Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.